§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Pretilo dostępny pod adresem internetowym www.pretilo.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów. Określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pretilo Szymon Szymański, wpisaną do CEIDG, NIP 7712755448, REGON 101476138.
 2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pretilo.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Nowa 22, 97-340 Rozprza
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pretilo.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 509011345
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączoną obsługę Java Script

§Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają wszystkie podatki, nie uwzględniające Kosztów dostarczenia Produktu.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:- wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,- dodania ich do koszyka,- wybrania sposobu zapłaty i dostawy,- zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany- podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany- kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
 3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności szybkim przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§Płatności

 1. Należność za Produkt/y oraz Koszty dostarczenia Produktu/ów mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
  1. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Produktu/ów przez Dostawcę – kuriera DPD,
  2. szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu internetowego Paynow Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest mBank
  3. BLIKiem.
  4. Kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  5. Przelewem tradycyjnym w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia na rachunek bankowy w mBank: 43 1140 2004 0000 3902 8284 6783 (w tytule koniecznie prosimy o wpisanie numeru zamówienia).
 2. Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie elektroniczna lub papierowa faktura VAT.

§9 Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedycyjne (przewoźnika). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Klient ma możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy, po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany wiadomością SMS o gotowości do odbioru. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów w związku tą formą odbioru zamówienia.
 2. Zamówienia opłacone lub za pobraniem wysyłamy w ciągu 24h. Termin jest określony w dniach roboczych liczonych od kolejnego dnia od złożenia zamówienia (w dni robocze o ile czas dostawy nie jest dłuższy, w przeciwnej sytuacji zamówienie otrzymuje indywidualny czas realizacji). W przypadku większej ilości zamówień czas ten może wydłużyć się do trzech dni roboczych.
 3. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:
  Pretilo Szymon Szymański
  ul. Nowa 2297-340 Rozprza 
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Szczegółowe pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy dostępne są zakładce wymiany/zwroty/reklamacje.
 7. Konsument, w razie zwrotu, musi wypełnić odpowiedni formularz dostępny na naszej stronie w wersji elektronicznej lub do druku i przesłać go mailowo do Sprzedawcy lub załączyć wydruk do odsyłanego Produktu.

§11 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, w okresie  2 lat od nabycia rzeczy.
 3. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot kosztów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14-21 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Formularz reklamacyjny dostępny jest na naszej stronie.
 5. Reklamowany Produkt należy odesłać wraz z opisem reklamacji i dowodem zakupu na adres:
  Pretilo Szymon Szymański
  ul. Nowa 22
  97-340 Rozprza

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.